Moed, want we zijn met minder en zwak…

Hoe meer grote morele, spirituele, politieke of religieuze waardensystemen ons vertellen wat menselijke waardigheid en respect is, dat elk leven kostbaar is, hoe meer redenen er blijken te zijn, overtuigingen en blinde morele verontwaardiging die leiden tot de rechtvaardiging van het het doden van de ander. Hoe vredelievender de God of de ideologie, hoe meer mensen om die god of die idealen bereid zijn een einde te maken aan de vrede. Hoe meer inclusief een overtuiging is (we are all God’s child’ren) hoe harder we hen uitsluiten die onze overtuiging niet delen…

Er is een rauwe onontkoombare werkelijkheid waarin het individu niet telt maar de golven van de tijd ons lijken mee te voeren, en toch steeds individueel handelen de motor is die de doorslag kan geven. Die rauwe werkelijkheid baart onontkoombaar kleine groepjes warhoofdige heethoofden die met hun daden de golf vergroten en versterken die hen baarde. Voor hen tellen levens niet, het zijn druppels in de golf. Ze weten dat ze zelf met weinig zijn, en klein en surfen op de golf. Voor ons zijn 35 doden een reden om alle media te herprogrammeren en nationale rouw af te kondigen. “Wij zijn met meer” roept Rutte die plots kan tellen, als golfbaas naar de individuen die de golf voeden door hem te bestrijden. De paradox vraagt om meer…. De wetten van de golf baren de individuen die tegen hem zijn en hem daarmee sterker maken. Precies dat, maar ook, dat wij zijn met meer, maakt die bommengooiers sterker en fanatieker…. Het fanatisme van de stoere bangen, om grenzen te sluiten en vrijheden tijdelijk op te offeren, om te roepen dat “ze” ons er niet onder krijgen, dat we zullen prevaleren (Bush Jr: we will prevail), het leidt tot hun succes, (and we did and we will again fail, jr) … Het lijkt een escalerende dynamiek die zich onttrekt aan waarden en woorden, aan individuele keuzes tot liefde en saamhorigheid.

Ik hou van dit soort paradoxen. Ze werken op microniveau en ook op macro-niveau. Waar liefde is kwetsen we en raken we gekwetst. Waar we verbinden willen worden we onbereikbaar. Hoe beter we zijn in taal, hoe meer we uitleggen, hoe meer misverstanden we wekken. Menselijk falen ligt aan alle waardensystemen ten grondslag. Dat ik van die paradoxen hou maakt dat ik ze vaak en voortdurend zie. Waar we bijzonder willen zijn kiezen we hoogstens voor iets anders dat bekend en gangbaar is. Waar we respect willen tonen voor Brussel, of Parijs, of Aleppo zetten we waarden in een avontuurlijk licht die onze samenleving bedreigen. Waar we beginnende pseudo-fascisten aan de kaak willen stellen bieden we ze een dagelijks podium. Een podium dat ze zonder neo-kapitalistisch georganiseerde pers en de morele verontwaardiging van het midden nooit zouden hebben kunnen vinden. Ik hou van dit soort paradoxen omdat ze wijzen naar iets dat nog dieper gaat dan die waarden, dat geloof, die politieke en morele overtuigingen, waar die roep om liefde, vrede misschien eerder uit voortkomt: Onze zwakheid, ons menselijk tekort, waar we liever iets moois en glimmends tegenover stellen, waarden, religies, ideologieën om er maar niet naar te hoeven kijken. En er dan dus ook geen verantwoordelijkheid voor hoeven nemen. Je neemt -denk ik na jaren kijken naar mijn eigen vluchtgedrag- niet je verantwoordelijkheid voor je zwakte door je sterk te maken voor een abstractie (als vrede, saamhorigheid) als die buiten je ligt…

Ik wou dat ik richtinggevende wijsheid had. Dat ik de wijsheid had om uit te leggen hoe de moed om onze eigen onbenullige tegenstrijdigheden, onze zwakheden onder ogen te zien en te accepteren de golfslag van terreur weer kan stillen. Hoe de moed om te erkennen dat de vrije pers soms de democratie vermoordt of helpt vermoorden als er niet met mededogen mee wordt omgegaan, hoe die moed noodzakelijk kan zijn om de “vrije” pers te redden en misschien zelfs de democratie. Dat er geen absoluutheden in vrijheden en verworvenheden zijn, maar dat er misschien altijd meer reden is om terug te deinzen voor het leed dat ze kunnen berokkenen bij een individu. Ik wou dat ik de wijsheid had om duidelijk te maken hoe politiek moet en kan “dienen” in groot besef van het eigen tekort-schieten in plaats van volgelingen organiseren en pr-machines gebruiken om dat te doen.

Ik vermoed dat het zien van en handelen vanuit je eigen kleinheid, zwakte, twijfels en paradoxen meer moed vraagt dan visie-ontwikkeling, onderdrukking, terreur en machtsvertoon. Ik wens ons die moed toe, ons, die meeleven met de slachtoffers en daders… als dat onderscheid al is vol te houden. En voor één keer geef ik dus daarmee de mensen gelijk die zeggen dat visie blind maakt. Blind voor je eigen menselijkheid. Ik wens ons allen die moed toe, daarvoor de ogen open te houden… En wie weet, zijn het ook hier kleine groepen die de doorslag geven, die roepen dat we met minder zijn, en zwak…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *